Pszczółki

 

TYTUŁ: MORSKIE PODRÓŻE I OPOWIEŚCI

 

 

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu
 • kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo własne oraz partnerów zabawy
 • wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych, w tym czynności precyzyjnych, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł
 • wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych, majsterkowania, budowania
 • kształtowanie chwytów dłoni podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji czekania na swoją kolej i rywalizacji
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • kształtowanie postawy troski o otoczenie przyrodnicze

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do współpracy, dzielenia się zadaniami, wykonywania przydzielonych zadań
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy
 • przejawianie poczucia własnej wartości jako osoby, wyrażanie szacunku wobec innych
 • odczuwanie i wyjaśnianie swoją przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. alfabet Morse’a, sygnały świetlne, dźwiękowe
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • rozwijanie zainteresowania osiągnięciami, wynalazkami człowieka
 • wzbogacanie wiedzy na temat środków transportu, roślin i zwierząt wodnych
 • wdrażanie do wykonywania własnych eksperymentów językowych, nadawania znaczenia czynnościom, nazywania ich, tworzenia żartów językowych i sytuacyjnych
 • wdrażanie do uważnego słuchania i nadawania znaczenie swym doświadczeniom
 • rozwijanie zainteresowania literami i czytaniem, doskonalenie umiejętności rozpoznawania liter,

odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter

 • doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, opowiadania o zdarzeniach z przedszkola, objaśniania kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układania historyjki obrazkowej, recytowania wierszy, układania i rozwiązywania zagadek
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania jakościowego i ilościowego przedmiotów
 • doskonalenie umiejętności tworzenia i odtwarzania rytmicznych układów
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania w zakresie 9
 • kształtowanie umiejętności tworzenia i odczytywania zapisów działań matematycznych
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania monet oraz rozumienia, do czego służą pieniądze
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji i impresji plastycznych inspirowanych przyrodą, materiałem naturalnym

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 7., 8.

Pszczółki

 

TYTUŁ: RADOSNA WIELKANOC

 

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole
 • kształtowanie umiejętności nakrywania stołu i posługiwania się sztućcami
 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zajęć kulinarnych
 • wdrażanie do dbania o higienę oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania; kształtowanie świadomości, że wiele chorób przenosi się przez brudne ręce

OBSZAR EMOCJONALNY

 • doskonalenie samopoznania oraz umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • kształtowanie empatycznej postawy wobec osób potrzebujących pomocy

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi
 • dokonywanie oceny postępowania swojego i innych
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb osób w najbliższym otoczeniu i wspieranie ich
 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia swojej roli i wiążących się z nią zadań, jako członka rodziny (córka/syn, wnuczka/wnuczek, siostra/brat), grupy przedszkolnej
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: tradycji, historii, sztuki
 • wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Wielkanocy
 • budzenie zainteresowań przyrodą, rozwojem roślin i zwierząt
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
 • kształtowanie umiejętności planowania zajęć w kalendarzu
 • poszerzanie znajomości liter: litery „j”, „J”
 • tworzenie i odczytywanie szyfrów według przyjętego kodu
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania i przekładania rytmów na inne reprezentacje
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według rożnych kryteriów
 • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni sieci kwadratowej
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)
 • prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności (przelewanie wody do różnych naczyń)
 • bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia płynów, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości objętości oraz ustalenie wspólnej miary objętości cieczy

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 8, 6.

Pszczółki

 

TYTUŁ: W DOMU I W ZAGRODZIE

 

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania
 • doskonalenie umiejętności kreślenia wzorów, szlaczków w liniaturze, z zachowaniem regularnego odstępu między elementami graficznymi
 • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wdrażanie do stosowania własnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie
 • kształtowanie umiejętności szukania wsparcia w sytuacjach trudnych dla dziecka emocjonalnie, z którymi nie potrafi sobie poradzić
 • prawidłowa reakcja na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom
 • dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawianie w stosunku do nich życzliwości i troski

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności pełnienia określonej roli w grupie
 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny, oceny innych z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby
 • kształtowanie postawy szacunku dla pracy rolników wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych
 • wzbogacanie wiedzy na temat postępu technicznego w gospodarstwie rolnym
 • doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas rożnych form wypowiedzi i sytuacji
 • kształtowanie umiejętności deklamowania wierszy grupowo i indywidualnie
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter
 • kształtowanie umiejętności układania wyrazów z liter i zdań z rozsypanek wyrazowych
 • kształtowanie pojęcia liczby dziesięć
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 10
 • dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym
 • kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych
 • bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia długości, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości długości
 • dostrzeganie znaczenia stosowanych miar w życiu człowieka

 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 8.

Pszczółki

 

TYTUŁ: EKO STYLEM ŻYCIA

 

 

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych, wykonywania prac plastyczno-technicznych, organizowania i sprzątania miejsca pracy
 • doskonalenie samokontroli wykonywanego ruchu graficznego

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie postawy godzenia się z porażką czy przegraną, radości z sukcesów innych
 • kształtowanie potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom oraz empatycznego stosunku do świata przyrody

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych, wczuwania się w sytuację i odczucia danej osoby oraz dokonywania samooceny
 • wdrażanie do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji podczas gier zespołowych, konkursów, zawodów sportowych oraz reguł w grach planszowych
 • wdrażanie do podejmowania działań służących osiągnięciu wspólnego celu (zespołowe planowanie, realizowanie zadań, odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy)
 • kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu (segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii (np. zachowania z codziennego życia, udział w akcjach „sprzątanie świata”)
 • kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć (stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy)

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „g”, „G”
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów z poznanych liter
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni przez łączenie technik plastycznych
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania piktogramów do kodowania informacji
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych
 • kształtowanie umiejętności stosowania symboli matematycznych i prawidłowego ich odczytywania
 • poszerzanie wiadomości o zagrożeniach dla przyrody wynikających ze zmian klimatycznych, rozwoju cywilizacji oraz codziennej działalności człowieka (zanieczyszczanie wody, powietrza, gleby)
 • poszerzanie wiadomości na temat sposobów redukowania niekorzystnego wpływu na przyrodę przez działania proekologiczne i stosowanie rożnych form ochrony przyrody

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 6.

Skip to content