Zaznacz stronę

MIsja

KONCEPCJA PRACY

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w  podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,  Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 560)

Źródła opracowania – modyfikacji koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były:

– wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w  sprawie nadzoru pedagogicznego,

– podstawa programowa

– treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,

– kierunki polityki oświatowej państwa:

* wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego,

* działania przedszkola na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci,

* wnioski rady pedagogicznej

* wnioski z nadzoru dyrektora

* konsultacje z rodzicami

oraz samoocena dokonana  w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.
W wyniku samooceny sformułowano wnioski, na podstawie których określono specyfikę przedszkola i wskazano kierunki dalszych działań. Koncepcja została opracowana przez członków Rady Pedagogicznej.

W Czerwcu 2000r. personel pedagogiczny stworzył „Koncepcję pracy Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach”, która jest punktem odniesienia dla metodycznych i organizacyjnych działań placówki. Koncepcja nie jest narzucona z zewnątrz. Koncepcja pracy przedszkola Nr22 w Żorach omawia cele pedagogiczne, zasady pracy. Jest aktualizowana i dostosowywana do obowiązujących przepisów prawnych i potrzeb środowiska.

MOTTO NASZEGO DZIAŁANIA

„Oni wszyscy chcą mnie ulepić jak plastelinę, oczekując jeszcze za to wdzięczności. Ja zaś nie poddaję się, po prostu chcę sam tworzyć siebie i swoje życie. Tylko jak tą trudną sztukę opanować?”

„O trudnej sztuce tworzenia samego siebie”

MISJA

„Jeśli wartości nie są podtrzymywane w codziennym życiu przez człowieka, współtworzone, realizowane i aktualizowane, ulegają pomniejszeniu i giną; jeśli nie są rozwijane, staja się tym samym pomniejszone; jeśli nie są potęgowane – maleją.”

Maria Gołaszewska

Misją naszą jest:

Ø  Odkrywanie takich wartości jak, np.: przyjaźń, bezinteresowność, bycie pożytecznym, godność, równość społeczna, sprawiedliwość.

Ø  Pobudzanie u dzieci myślenia i wyobraźni, a tym samym rozwijanie jego kreatywności.

Ø  Umożliwianie dzieciom podejmowanie indywidualnych
i zespołowych działań w sferze aktywności ruchowej, intelektualnej, plastycznej, muzycznej.

Ø  Pomoc w uaktywnieniu twórczych zdolności dziecka.

Ø  Tworzenie dziecku warunków do podjęcia kolejnego etapu edukacyjnego.

Ø  Kształtowanie nawyków zdrowotnego, higienicznego trybu życia.

Celem naszych działań jest zapewnienie dzieciom oraz ich rodzicom wszechstronnej opiekie dukacyjnej, rehabilitacyjnej, zdrowotnej, mającej za zadanie przysposobienie dzieci do życia w społeczeństwie.

WIZJA PRZEDSZKOLA

„Największym osiągnięciem życiowym jest ustawiczne stwarzanie samego siebie od nowa, tak abyś w końcu dowiedział się, jak należy żyć.”

W.Rhodes

Ø  Konieczność wprowadzania integracji na poziomie przedszkola  jest uzasadniona dokonaniem prawidłowego rozpoznania możliwości edukacyjnych dziecka i dalszego kształtowania w najbardziej korzystnej formie.

Ø  Włączanie dzieci w nurt aktywnego życia z tendencją do zwiększania maksymalnej zaradności i samowystarczalności.

Ø  Kształtowanie właściwej postawy w środowisku społecznym wobec osób niepełnosprawnych czyli: rozumienie ich problemów, tolerancja, tworzenie konkretnych płaszczyzn integracji zależy od profesjonalnych działań na rzecz integracji.

Ø  Uczyć się, aby wiedzieć, działać i być. Umożliwienie zdobywania doświadczeń, które mają pomóc
w ukształtowaniu systemu postaw, wzbogacić osobowość, przygotować do „bycia” i pełnienia ról.

CELE I ZADANIA GŁÓWNE :

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich

prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój

każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

3.Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

4.Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i

otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

-kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej,

wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania

swoich myśli i przeżyć),

-kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,

-nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu    ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.

8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą  realizację zadań placówki.

9. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku współpraca z lokalnymi  instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.

CELE SZCZEGÓŁOWE            

 1.Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji zdrowotnej  i bezpieczeństwa w celu wykształcenia u nich postawy prozdrowotnej oraz prawidłowych nawyków higieniczno- zdrowotnych.

2.Współdziałanie z osobami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem oraz rodzicami  w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

3.Wykorzystanie szerokiej gamy metod, środków i form pracy, którą pozwolą dzieciom na samodzielne doświadczenia, wyzwolą jego aktywność , powiążą wiedzę z działaniem.

4.Włączanie rodziców do działań na rzecz promocji zdrowia właściwych zasad higieny i bezpieczeństwa.

5.Przygotowanie i stałe wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola w materiały niezbędne do realizacji  treści programowych z zakresu zdrowego odżywiania.

6. Wzbogacenie odżywiania dzieci poprzez modyfikowanie jadłospisu przedszkolnego

7.Wprowadzenie stałej tablicy dla rodziców dostarczającej wiadomości na temat zdrowego odżywiania.

8.Realizacja zewnętrznych programów profilaktycznych promujących zdrowe odżywianie.

Dzieci niepełnosprawne uczestniczą w zajęciach grupy, wspierane przez nauczyciela wspomagającego.  W grupie są dzieci o różnym poziomie i rodzaju niepełnosprawności. Jest ich 3-5 w każdej grupie. Uczestniczą w specjalistycznej terapii. Nauczyciele znają każde dziecko, ich aktualną sytuację rodzinną, zainteresowania, zdolności, co sprzyja indywidualizacji procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego.

Tylko najmłodsze dzieci leżakują systematycznie, starsze mają możliwość odpoczynku, gdy są zmęczone.

W przedszkolu są trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Zachęcamy dzieci do jedzenia, uczymy je samodzielności, ale pamiętamy, że każde dziecko ma prawo czegoś nie lubić lub akurat nie mieć apetytu.

Poza wychowawcami, w przedszkolu pracują: psycholog, surdopedagog, logopeda, rehabilitant, którzy prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi.

Wychowankami naszego przedszkola są dzieci w wieku od 3 do 10 lat w tym:

 • dzieci zdrowe
 • dzieci niedosłyszące
 • dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • dzieci upośledzone umysłowo
 • dzieci z problemami emocjonalnymi
 • dzieci niepełnosprawne ruchowo
 • dzieci o opóźnionym rozwoju psychoruchowym

Organizujemy różne formy współpracy z rodzicami:

 • Zajęcia otwarte
 • Warsztaty
 • Spotkania
 • Uroczystości przedszkolne
 • Imprezy okolicznościowe
 • Festyny rodzinne
 • Rozmowy indywidualne
 • Konkursy
 • Opieka psychologiczno-pedagogiczna nad rodziną

Organizujemy atrakcyjne zajęcia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Zajęcia z języka angielskiego,
 • Gimnastyka korekcyjna,
 • Rytmika,
 • Zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata,
 • Arteterapia,
 • Warsztaty plastyczne,
 • Zajęcia z komputerem,
 • Bezpłatną terapię logopedyczną,
 • Bezpłatną rehabilitację ruchową,
 • Bezpłatne porady psychologa,
Skip to content