Zaznacz stronę

rekrutacja

Szanowni Rodzice!

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2024 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w jednym z przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żory, warto zapoznać
się z zasadami tegorocznego naboru, który podobnie jak w latach ubiegłych zostanie przeprowadzony przy pomocy systemu elektronicznego. Chcąc ułatwić Państwu proces zapisu dziecka do przedszkola przedstawiamy zasady rekrutacji „krok po kroku”.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa
się na podstawie deklaracji Rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, złożonej w terminie od 29.02.2024 r. godz. 8:00  do 08.03.2024 r. godz. 15:00

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na zasadach, które zostały określne w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 t.j. ze zm.) oraz w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Żory OR.0050.152.2024
z dnia 29.01.2024 r.

Rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola
w Żorach lub zmienić przedszkole swojemu dziecku, informujemy, że szczegółowe informacje, poradniki, dane adresowe wraz z ofertą przedszkoli, ważne terminy, a także kryteria obowiązujące przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli dostępne będą od 18 marca br. na portalu dla rodziców https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zory

ZASADY OGÓLNE

  1. Rekrutacja do przedszkoli skierowana jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Żory.
  2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola prowadzone jest w formie elektronicznej i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca.
  3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
  4. Rodzice mogą składać wniosek o przyjęcie do 3 wybranych przedszkoli.
  5. Rodzice układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej (max 3). Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
  6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
  7. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do danego przedszkola.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Krok 1 – Wybór przedszkola

Przed wyborem przedszkola warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich żorskich placówek przedszkolnych oraz warunkami organizacyjnymi. Szczegółowe informacje
o przedszkolach będzie można znaleźć w ofercie przedszkola od 18 marca br. na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zory oraz na stronach internetowych przedszkoli.

Krok 2 – Wypełnienie ”Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

18.03.2024 godz. 8:00 – 29.03.2024 godz. 15:00

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można wypełnić na dwa sposoby: 

  1. elektronicznie na stronie internetowej: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zory,
  2. w formie papierowej (formularze dostępne w przedszkolach).

Wypełniony wniosek: 

  • podpisują oboje rodzice/opiekunowie dziecka,
  • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

Uwaga!
Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola pierwszego wyboru nie jest zgłoszeniem – takie dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

Krok 3 – Potwierdzanie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru

18.03.2024 godz. 8:00 – 29.03.2023 godz. 15:00

  1. Aby wziąć udział w rekrutacji, rodzic zobowiązany jest do złożenia wydrukowanego wniosku o przyjęcie dziecka w przedszkolu pierwszego wyboru oraz przedłożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów zaznaczonych przy składaniu wniosku.
  2. Jeśli rodzic wypełnił wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to zostanie on zapisany w systemie, ale zarejestrowany dopiero w momencie, gdy prawidłowo wypełniony dokument zostanie wydrukowany, podpisany i dostarczony do przedszkola pierwszego wyboru.
  3. Jeżeli rodzic wypełnił wniosek w wersji papierowej jest on zobowiązany dostarczyć go osobiście do przedszkola pierwszego wyboru. Przeszkolony pracownik przedszkola wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym wniosku i nada numer PIN.
  4. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru przekazywane są w formie elektronicznej do jednostek z drugiej lub trzeciej preferencji.

Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji.

Krok 4 – Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zgłoszonych przy rejestrowaniu wniosku w przedszkolu

  1. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

2. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru.

3. Rodzice, którzy posiadają indywidualny PIN, mogą sprawdzać wyniki rekrutacji w Internecie.

Krok 5 – Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej

18.03.2024  – 03.04.2024

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.

2. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Żory przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.

5. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Krok 6 – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie kryteriów

17.04.2024 godz. 8:00

  1. W przypadku, gdy liczba miejsc przewyższa liczbę kandydatów zobowiązanych
   do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjmowania tych dzieci na podstawie pozostałych kryteriów kwalifikacyjnych.
  2. Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w Prawie oświatowym tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.
  3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

  Krok 7 – Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola oraz publikacja list kandydatów przyjętych

  17.04.2024 godz. 8:00 – 26.04.2024 godz. 15:00

   1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu. Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

  30.04.2023 godz. 8:00

   1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości uszeregowaną listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie miejsc wolnych.

  Krok 8 – Procedura odwoławcza

  Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

  1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

  2. wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,

  3. złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawa rekrutacyjną.

  Krok 9 – Postępowanie uzupełniające i informator o wolnych miejscach w przedszkolach 

   1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
   2. W postępowaniu uzupełniającym rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli lub przyjęci do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami.
   3. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Żory.
   4. W przypadku nieprzyjęcia dziecka zobowiązanego do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola informuje o tym fakcie Prezydenta Miasta Żory. W tym przypadku Prezydent pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole, które może przyjąć dziecko.

   

  UWAGA: 

  We wniosku o przyjęcie kandydata w pytaniu będącym kryterium dodatkowym (gminnym): „Kandydat, dla którego przedszkole pierwszego wyboru jest przedszkolem znajdującym
  się w obwodzie szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata”,  
  w celu ułatwieniu Państwu odpowiedzi na to pytanie, poniżej została załączona tabela z obwodami szkół podstawowych i przyporządkowanymi do nich przedszkolami.

  Przykład nr 1: jeśli kandydat (dziecko) zamieszkuje na os. 700-lecia w Żorach – to zamieszkuje on w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3. W przypadku kandydowania do Przedszkola nr 5 – otrzyma w związku z tym dodatkowe punkty.

  Przykład nr 2: jeśli kandydat (dziecko) zamieszkuje przy ul. Wysokiej w Żorach – to zamieszkuje on w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 (ZSP 8). W przypadku kandydowania do Przedszkola nr 8 (ZSP 8) – otrzyma w związku z tym dodatkowe punkty.

  Przykład nr 3: jeśli kandydat (dziecko) zamieszkuje na os. Powstańców Śl. w Żorach – to zamieszkuje on w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 17. W przypadku kandydowania do zarówno Przedszkola nr 19, jak i filii Przedszkola nr 23 – otrzyma w związku z tym dodatkowe punkty. Jest to jedyna sytuacja, w której można otrzymać dodatkowe punkty przy kandydowaniu do więcej niż jednego przedszkola (P19 oraz filii P23).

   

  Przedszkole

  Obwód szkoły podstawowej

  Przedszkole nr 5 w Żorach

  os. 700-lecia Żor 18

  Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach

  os. 700-lecia Żor 16 i ul. Klimka 7

  Przedszkole nr 13 im. H. Ch. Andersena
  w Żorach

  ul. Piastów Górnośląskich 3

  Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Otylii Jędrzejczak w Żorach

  ul. Boryńska 38c

  Przedszkole nr 16 im. Czesława Janczarskiego

  os. Sikorskiego

  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

  ul. Bankowa 1

  Przedszkole nr 19 im. Juliana Tuwima
  w Żorach

  os. Powstańców Śl. 24A

  Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego
  im. Stanisława Ligonia w Żorach

  ul. Dąbrowskiego 15

  Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach

  os. Korfantego

  Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach

  ul. Osińska 50

  Przedszkole nr 23 im. Lucyny Krzemienieckiej w Żorach

  Budynek główny: os. Pawlikowskiego 41

  Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego
  im. Polskich Olimpijczyków w Żorach

  os. Pawlikowskiego 40

  Przedszkole nr 23 im. Lucyny Krzemienieckiej  w Żorach

  Filia: os. Powstańców Śląskich 22b

  Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego
  im. Stanisława Ligonia w Żorach

  ul. Dąbrowskiego 15

   

  Przedszkole nr 4 im. Marii Konopnickiej
  w Żorach

  ul. Słoneczna 2

  Szkoła Podstawowa nr 1  im. Janusza Korczaka
  w Żorach

  ul. Słoneczna 2

  Przedszkole nr 12 w Żorach

  ul. Strażacka 6

  Szkoła Podstawowa nr 5 w Żorach

  ul. Strażacka 6

  Przedszkole nr 6 im. Marii Kownackiej
  w Żorach

  ul. Pszczyńska 81

  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Żorach

  ul. Pszczyńska 81

  Przedszkole nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
  w Żorach

  ul. Szkolna 8

  Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. dr. Franciszka Harazina

  ul. Szkolna 8

  Przedszkole nr 8 w Żorach

  ul. Wysoka 13

  Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Żorach

  ul. Wysoka 13

  Przedszkole nr 9 w Żorach

  ul. Rybnicka 226

  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Żorach

  ul. Rybnicka 226

  Przedszkole nr 17 im. św. Jana Pawła II
  w Żorach

  ul. Wodzisławska 201

  Szkoła Podstawowa nr 11 im. Gustawa Morcinka w Żorach

  ul. Wodzisławska 201

   

  Zarządzenie w sprawie naboru do przedszkoli publicznych

   

  Skip to content