Zaznacz stronę

 

Krąg tematyczny: Zimowe potrzeby ptaków

 • poznawanie sposobów pomagania ptakom
 • wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków
 • uwrażliwianie na potrzeby ptaków (zwłaszcza zimą)
 • poznawanie wyglądu wybranych ptaków
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • wzbogacanie wiedzy na temat świata zwierząt
 • zachęcanie do dokarmiania ptaków zimą
 • wzbogacanie słownictwa

Krąg tematyczny: Mierzymy czas

 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich.
 • Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu.
 • Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.
 • Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil.

Krąg tematyczny: Zimowy czas – zabawy czas

 • Poprawnie buduje dłuższe wypowiedzi w czasie przyszłym
 • Rozpoznaje produkty spożywcze za pomocą różnych zmysłów
 • Ustala położenie elementów na kartce
 • Utrwala wiedzę na temat pór roku i ich cykliczności
 • Zgodnie współpracuje z dziećmi podczas gier, zajęć i prac plastycznych

Krąg tematyczny: Zawsze pamiętam o babci i dziadku

 • wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny
 • zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji
 • rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – budowania dialogu, wywiadu, rozmowy
 • kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych

 

Skip to content