Zaznacz stronę

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

Krąg tematyczny: Zwierzęta jesienią

 • Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy
  • Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku
  • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia
  • Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie

Krąg tematyczny : Jestem Polakiem i Europejczykiem

 • Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych
  • Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju
  • Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych
  • Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy
  • Poznanie podstawowych informacji na temat krajów Unii Europejskiej
  • Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

Krąg tematyczny: Szanujmy się wzajemnie

 • Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi
  • Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej
  • Stwarzanie okazji sprzyjających kształceniu komunikacji lub mówienia o sobie
  • Poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami
  • Wczuwanie się w powierzone role i odczuwane emocje w scenkach pantomimicznych
  • Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

Krąg tematyczny: Moje zainteresowania

 • Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci
  • Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa
  • Kształcenie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań
  • Dostrzeganie zagrożeń będących następstwem rozwoju cywilizacji i powodujących niszczenie środowiska przyrodniczego raf koralowych
  • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne; zjawiska fizyczne
  • Kształtowanie twórczej ekspresji ruchowej podczas zabaw z elementem dramy

Krąg tematyczny: W poszukiwaniu mądrości

 • Dostrzeganie cech charakteru sprzyjających rozwijaniu zdolności i talentów.
 • Wdrażanie do szukania i korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy.
 • Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmów, których podstawą jest umiejętne słuchanie innych i poprawne wyrażanie własnych myśli.
 • Rozwijanie wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu i umiejętności planowania działań.
Skip to content