Zaznacz stronę
 1. Znowu razem
 2. Z latawcem w przedszkolu
 3. Żegnamy lato
 4. Ziemia- Nasza planeta
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą
 • współpraca z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych utworów literackich, umiejętne wyciąganie wniosków
 • prezentowanie swojej osoby na forum grupy
 • zapoznanie z obowiązkami dyżurnego
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób
 • przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami
 • osiąganie sprawności ciała i koordynacji przygotowującej do nauki pisania i czytania
 • wzbudzanie pozytywnych emocji podczas badania i odkrywania świata
 • nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych
 • respektowanie zasad obowiązujących w grupie i zasad bezpieczeństwa
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według ich cech
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litera „o”
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
 • określanie położenie kartki papieru względem siebie i innych
 • odtwarzanie schematu rytmicznego, eksperymentowanie z rytmem
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych
 • aktywne słuchanie utworów literackich
 • wzbogacanie słownictwa związane z konkretną tematyką
 • uwrażliwianie dzieci na piękno wakacyjnych krajobrazów
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litera „a”, „A”
 • uświadamianie sobie potrzeby ruchu i odpoczynku
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • nabywanie gotowości do nauki pisania poprzez doskonalenie dużej i małej motoryki
 • nabywanie gotowości do nauki czytania poprzez doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i emisyjnego
 • dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety
 • zdobycie wiedzy o naszej planecie
 • okazywanie zainteresowania poznawaniem liter – „t”, „T”
 • stosowanie liczebników porządkowych
 • okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „1”
Skip to content