Pszczółki

OBSZAR FIZYCZNY
• doskonalenie umiejętności sprawnego przebierania się, wiązania sznurowadeł
• doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, sprzątania po posiłku
• wdrażanie do prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas
okazjonalnych poczęstunków
• doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych,
ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie z nieprzyjemnymi
emocjami i uczuciami, wyrażania ich w akceptowany społecznie sposób
• kształtowanie umiejętności zachowywania się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi
osobami, liczenia się z ich uczuciami i potrzebami

OBSZAR SPOŁECZNY
• poszerzanie wiedzy o rodzinie pochodzenia: jej tradycjach, historii, członkach i pełnionych przez nich
rolach społecznych
• doskonalenie rozumienia obowiązków członków rodziny i konieczności ich wypełniania
• kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji wobec osób w najbliższym otoczeniu,
świadomości własnych praw oraz praw innych
• kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich zachowań
• doskonalenie umiejętności wspierania rówieśników w sytuacjach, kiedy tego potrzebują
• kształtowanie umiejętności zachowania w kontakcie z nieznajomym

OBSZAR POZNAWCZY
• kształtowanie umiejętności tworzenia oraz czytania wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• doskonalenie umiejętności prezentowania wierszy
• doskonalenie umiejętności odtwarzania według wzoru oraz układania własnych kompozycji
• doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego
punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby, w tym rozumienia efektu przesunięcia i obrotu
• doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dodawania i odejmowania w zakresie 10
lub większym
• doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary
• doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: „+”, „–”, „=”
• poszerzanie wiedzy na temat zawodów

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 6., 3., 1., 8

Skip to content