Krąg tematyczny: Zwierzęta domowe i hodowlane

 • kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie ciała
 • zachęcanie do kontaktów ze zwierzętami i czerpania satysfakcji z tworzenia relacji między dzieckiem a pupilem
 • rozbudzenie dziecięcej empatii w stosunku do zwierząt
 • uwrażliwienie na potrzeby zwierząt domowych
 • poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • poznanie wybranych gatunków zwierząt domowych i hodowlanych i ich znaczenia dla ludzi
 • tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez udział w zabawach z liczeniem, tworzeniem zbiorów, klasyfikowaniem
 • kształtowanie umiejętności orientacji na kartce
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy

Krąg tematyczny: Wielkanocna radość

 • doskonalenie sprawności dłoni poprzez wykonywanie prostych prac manipulacyjnych
 • doskonalenie sprawności motoryki małej poprzez zabawy grafomotoryczne i manipulacyjne
 • tworzenie warunków do przeżywania okresu świątecznego w sposób świadomy
 • tworzenie atmosfery radosnego oczekiwania na czas spędzony w gronie najbliższych osób
 • zapoznanie z wybranymi tradycjami związanymi z Wielkanocą
 • aktywne uczestniczenie w świątecznych przygotowaniach
 • wypowiadanie się na określone tematy, opowiadanie o swoich upodobaniach
 • klasyfikowanie i przeliczanie elementów

Krąg tematyczny: Co to znaczy Eko

 • rozwijanie sprawności motorycznej poprzez zabawy ruchowe i ruch przy muzyce
 • zachęcanie do racjonalnego korzystania z zasobów dostępnych w najbliższym otoczeniu dziecka
 • budowanie poczucia społecznej odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • zachęcanie do podejmowania działań proekologicznych w sytuacjach życia codziennego
 • zapoznanie z procesem segregowania śmieci oraz ich przetwarzania
 • wdrażanie do oszczędzania wody i energii elektrycznej
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, klasyfikowania i tworzenia zbiorów

Krąg tematyczny: Kraina bajek i baśni
kształtowanie empatii i życzliwego nastawienia do siebie i innych
budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i wzmacnianie poczucia własnej wartości
stwarzanie sytuacji sprzyjających rozpoznawaniu emocji i wczuwania się w emocje innych
zachęcanie do analizy własnych zachowań i podejmowanych decyzji z uwzględnieniem norm społecznych
zachęcanie do podejmowania działań naśladowczych i teatralnych
• wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
• rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia
• rozwijanie wyobraźni geometrycznej i przestrzennej w czasie zabaw

Skip to content