Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze MARZEC
Krąg tematyczny Jak dbać o zdrowie
• nabywanie świadomości, że dla zdrowia należy aktywnie spędzać czas wolny
• wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw
• uważne słuchanie dorosłych i dzieci
• wdrażanie do przestrzegania zasad zawartych w piramidzie zdrowego żywienia i aktywności ruchowej
• zdobywanie wiedzy na temat dbania o higienę i zdrowie
• poznanie wybranych zawodów związanych z leczeniem ludzi
• doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
Krąg tematyczny Jak było kiedyś?
• uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych kształtujących postawę
• doskonalenie sprawności manualnej
• zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw
• zachęcanie do zapraszania innych dzieci do wspólnej zabawy
• doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
• wdrażanie do słuchania innych osób i obdarzania ich uwagą
• poznanie różnych wynalazków i ich zastosowań
• poznanie sylwetek wybranych wynalazców i ich wynalazków
• nabywanie wiedzy na temat wykorzystywania robotów przez człowieka
• utrwalenie znajomości numerów alarmowych
• kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na podany temat
• doskonalenie umiejętności przeliczania
• rozpoznawanie, nazywanie i klasyfikowanie figur geometrycznych
• konstruowanie z klocków i materiałów papierowych
• śpiewanie piosenki

Krąg tematyczny Nadchodzi wiosna
• porządkowanie po sobie miejsca zabawy i pracy
• uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych kształtujących postawę
• dostrzeganie piękna budzącej się do życia przyrody
• kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
• poznanie zwiastunów wiosny
• poznanie wiosennych kwiatów
• poznanie wybranych gatunków ptaków przylatujących wiosną do Polski
• zapoznanie z wiosennymi zjawiskami pogodowymi i ich symbolami
Krąg tematyczny Co to jest sztuka
• kształtowanie poczucia estetyki poprzez kontakt z różnymi dziełami sztuki
• stwarzanie okazji do czerpania przyjemności z obcowania ze sztuką
• zachęcanie do odkrywania w najbliższym otoczeniu miejsc, które wiążą się ze sztuką
• budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań
• zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych
• poznanie pojęcia „sztuka”
• stwarzanie okazji do wykorzystywania różnych materiałów do tworzenia dzieł malarskich i rzeźbiarskich
• poznanie różnych dziedzin sztuki przez kontakt z jej wytworami
• rozwijanie słownictwa
• rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy kreatywne i rozwijające wyobraźnię
• zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
• tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez zabawy rozwijające umiejętność orientacji w przestrzeni, orientacji na kartce oraz przeliczania
• rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
• kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
• zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów

Krąg tematyczny W morskich głębinach
• uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych kształtujących postawę
• doskonalenie sprawności manualnej
• wykorzystywanie w zabawach materiałów przyrodniczych
• przestrzeganie reguł podczas zabaw
• nabywanie umiejętności współpracy
• obdarzanie uwagą dorosłych i rówieśników
• wskazywanie na mapie wybranych elementów
• poznanie wybranych zwierząt żyjących w morzach i oceanach
• zdobywanie wiedzy na temat latarni morskich
• słuchanie legend związanych z morzem
• doskonalenie umiejętności wokalnych
• przeliczanie elementów w dostępnym zakresie
• nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
• usprawnianie percepcji wzrokowej i uwagi

Skip to content